Algemene gebruiksvoorwaarden

Algemene voorwaarden van de Website www.epilia.be

 

 1. Toepassingsgebied: Deze algemene gebruiksvoorwaarden (hierna “AV”) zijn van toepassing op de toegang, het gebruik en de raadpleging van de Website www.epilia.be (hierna de “Website”) en op alle andere handelingen van de Gebruiker op de Website. Door verbinding te maken met de Website, bevestigt de Gebruiker dat hij of zij deze AV heeft gelezen en ermee instemt zonder voorbehoud.
  De Website is eigendom van en wordt geëxploiteerd door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht LASER LIFE, met maatschappelijke zetel te 1040 Brussel, Generaal Tombeurstraat 32, België, ingeschreven bij de ECB onder nummer: 0642.717.644, (e-mail: contact@epilia.be) hierna “Laser Life” genoemd.
 1. Gebruik van de Website: De Website, de inhoud en adressen ervan worden gepubliceerd door Laser Life. De Website wordt gehost door SAS OVH,  Tva : FR22 424761419, waarvan de servers zich in de Europese Unie bevinden, en is toegankelijk zonder garantie. Ondanks alle zorg die is besteed aan de constructie van de Website, kan Laser Life niet instaan voor de juistheid van de inhoud en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade veroorzaakt door, onder andere, een onderbreking, defect of fout in de functionaliteiten aangeboden door de Website of in de verstrekte informatie, een vertraging in de werking of overdracht, een algemene onderbreking van de werking van de Website, een computervirus of andere soortgelijke technische problemen, een netwerkfout, of welke andere reden dan ook, bij het gebruik van de Website of de inhoud ervan. Laser Life beheert de inhoud van de Website vrij en onafhankelijk. Laser Life kan dus, zonder voorafgaande kennisgeving aan de Gebruiker, de toegang tot de Website of een deel ervan opschorten of annuleren, de informatie op de Website wijzigen of de presentatie van de Website, de structuur en de onderdelen ervan aanpassen. De Gebruiker gebruikt de Website en alle gelinkte websites onder zijn of haar eigen verantwoordelijkheid. De Gebruiker verbindt zich ertoe geen handelingen te verrichten of achterwege te laten die direct of indirect tot doel of tot gevolg hebben dat het gebruik van de Website wordt belemmerd, dat de Website wordt gekopieerd, gewijzigd of aangepast, dat de Website wordt verstoord, dat de Website voor onwettige doeleinden wordt gebruikt die verboden zijn krachtens de AV of die de rechten van Laser Life schenden, of dat dergelijke handelingen worden aangemoedigd. De Gebruiker onthoudt zich van elke handeling die de veiligheid van de Website of de integriteit ervan kan aantasten.
 1. Privacybeleid: Het doel van dit Privacybeleid is om de Gebruiker op een volledige en transparante manier te informeren over het gebruik van zijn of haar Persoonsgegevens door Laser Life. De Website is onderworpen aan een beveiligingssysteem dat gebruik maakt van SSL-encryptie. De Gebruiker is zich er echter van bewust dat het internet geen volledig veilig informatiemiddel is en dat Laser Life bijgevolg niet kan garanderen dat zijn of haar privacy en de Persoonsgegevens die hij of zij heeft doorgegeven volledig zullen worden gerespecteerd. Laser Life verbindt zich ertoe dat de verzameling en het gebruik van de Persoonsgegevens van de Gebruiker op de Website zal worden uitgevoerd in overeenstemming met de geldende Europese en Belgische regelgeving, en met name Verordening (EU) nr. 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (‘AVG’), alsook de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens. Dit reglement kan in zijn geheel worden geraadpleegd op de Website van de Gegevens-beschermingsautoriteit op het volgende adres: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/.
  Laser Life is de verantwoordelijke voor de verwerking van deze Persoonsgegevens. De contactgegevens van Laser Life staan bovenaan deze AV. Enkel Persoonsgegevens die de Gebruiker vrijwillig verstrekt door het invullen van de contactformulieren op de Website worden verzameld door Laser Life, met name voornaam, achternaam, adres, e-mailadres en telefoonnummer (hierna “Persoonsgegevens”). De Persoonsgegevens worden door Laser Life uitsluitend gebruikt om het verzoek van de Gebruiker op te volgen. Het verzoek dat de Gebruiker doet via het contactformulier van de Website genereert een e-mail die rechtstreeks naar de managers van de Laser Life centra wordt gestuurd.
  Het verzoek wordt niet bewaard door Laser Life, noch geïntegreerd in databases, gecommuniceerd aan derden of gebruikt voor enig ander doel.
  De verwerking van Persoonsgegevens is gebaseerd op de toestemming van de Gebruiker (art. 6.1.a. AVG).
  De Gebruiker kan zijn of haar toestemming voor de verwerking van Persoonsgegevens door Laser Life te allen tijde intrekken, maar dit heeft geen invloed op de verwerking die voorafgaand aan de intrekking van de toestemming is uitgevoerd.
  De gebruiker heeft te allen tijde het recht om geïnformeerd te worden over of toegang te krijgen tot zijn of haar Persoonsgegevens, of een wijziging of beperking van de verwerking ervan aan te vragen. Daarnaast kan de Gebruiker te allen tijde Laser Life verzoeken om zijn of haar Persoonsgegevens uit de bestanden te verwijderen of zich verzetten tegen de verwerking ervan. Evenzo kan de gebruiker verzoeken om de Persoonsgegevens die hij of zij aan de verantwoordelijke voor de verwerking heeft verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat, of kan hij of zij verzoeken dat deze gegevens rechtstreeks aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking worden doorgegeven, indien dit technisch mogelijk is.
  Niettegenstaande het voorgaande kan Laser Life alle informatie over de Gebruiker (inclusief zijn of haar identiteit) verstrekken indien nodig in het geval van een klacht of onderzoek met betrekking tot een gebruik van de Website dat niet in overeenstemming is met de AV of de toepasselijke wetgeving, op basis van mailingformulieren, gegevens en informatie die een Gebruiker via de Website heeft gecommuniceerd, of om een persoon te identificeren, te contacteren of juridische stappen te ondernemen tegen een persoon die de Website, de rechten van Laser Life of de rechten van andere gebruikers van de Website schaadt. Laser Life behoudt zich daarom het recht voor om op elk moment alle informatie bekend te maken die nodig wordt geacht in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, een vonnis of een verzoek van de overheid.
  Indien de Gebruiker van mening is dat Laser Life zijn of haar recht op bescherming van Persoonsgegevens niet respecteert, heeft hij of zij de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Gegevens-beschermingsautoriteit op het adres: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/.
 1. Diensten verleend door derden
  Sommige diensten van de Website worden beheerd door derden, in het bijzonder de online agendamanager die het mogelijk maakt om afspraken te maken met een van de Laser Life centra (Progenda).
  Deze diensten worden rechtstreeks door de derde partij geleverd en Laser Life heeft geen toegang tot de Persoonsgegevens die worden verzameld en verwerkt als onderdeel van deze diensten. Deze partijen zijn geen onderaannemers. Laser Life selecteert zijn partners echter zorgvuldig met betrekking tot de naleving van de AVG-regelgeving.
  De Gebruiker wordt uitgenodigd om het privacybeleid van de partners van Laser Life te lezen voor alle aanvullende informatie over de verwerking van hun Persoonsgegevens, waarvoor Laser Life niet de verantwoordelijke is.
 1. Cookies: De Website laat Google Analytics toe om anonieme gegevens te verzamelen, door middel van statistische en analytische cookies, om het volume en de herkomst van de navigatie te analyseren. Deze cookies voorzien Laser Life van statistische informatie. Gebruikers kunnen de toepassing van deze cookies weigeren door hun browser te configureren of het cookie op hun computer te verwijderen. Bovenstaande acties hebben geen invloed op de navigatie op de Website.
 1. Intellectuele eigendom: De Website, de inhoud ervan (met inbegrip van teksten, foto’s, grafische elementen en video’s), en alle andere materialen en elementen van de Website, ongeacht hun aard, zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten (en in het bijzonder de bepalingen van het Belgisch Wetboek van economisch recht en alle geldende internationale teksten) en blijven het exclusieve eigendom van Laser Life of de betrokken rechthebbenden. In het bijzonder is het verboden, zelfs als dit technisch mogelijk is, om de inhoud van de Website geheel of gedeeltelijk te reproduceren, te downloaden, te wijzigen, aan te passen, te gebruiken, te vertalen, te distribueren, aan het publiek mee te delen, te commercialiseren of ter beschikking te stellen, voor welk doel en op welke wijze dan ook, permanent of tijdelijk, hetzij voor commerciële doeleinden of zonder winstoogmerk. De Website en de inhoud ervan mogen niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan de doelen die uitdrukkelijk zijn toegestaan of vereist door de navigatie op de Website. Elk ongeoorloofd gebruik van de inhoud van de Website kan worden beschouwd als namaak en aanleiding geven tot civiele of strafrechtelijke procedures en de betaling van schadevergoeding. Epilia is een geregistreerd handelsmerk in eigendom van en/of exclusief gelicentieerd door Laser Life.
 1. Nietigheid van een clausule: Indien een of meer bepalingen van de AV om welke reden dan ook ongeldig worden bevonden, zal alleen het minimum als ongeldig worden beschouwd en worden vervangen door geldige bepalingen die het best beantwoorden aan het doel van de AV. De overige bepalingen blijven volledig van toepassing.
 1. Wijziging van het contract: Laser Life behoudt zich het recht voor om deze AV te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.
 1. Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbanken: De AV, het gebruik van de Website en alle relaties tussen Laser Life en de Gebruiker worden volledig beheerst door het Belgische recht. In geval van een geschil zijn enkel de Franstalige rechtbanken van het arrondissement waar het hoofdkantoor van Laser Life is gevestigd, bevoegd.
 1. Stiptheid: Wij vragen u onze overeenkomst mbt stiptheid na te komen, wij vragen u hierbij 5 minuten voor de afspraak aanwezig te zijn. Elk te laat komen kan lijden tot een annulatie van uw afspraak.
  Voor elke consultatie die geannuleerd is na 48 uur of niet gewettigd, zijn wij verplicht om een onkostenvergoeding aan te rekenen van 20% op de som van uw behandeling. Dit voor het respect naar andere patiënten toe die moeten wachten om een afspraak te kunnen maken.